intro sóng nhạc 2 đầu tròn.
1K  
Fade remix - Sóng nhạc đập cùng với chữ.
1K   2